ICU in Malaysia

Last update: 2021-12-07

ICU Beds Utilisation

1,040

Utilised

1,776

Total Beds

59% Utilised

Covid Beds Utilisation

437

Utilised

850

Total Beds

51% Utilised

Non-Covid Beds Utilisation

603

Utilised

926

Total Beds

65% Utilised

Ventilation Utilisation

957

Utilised

2,508

Total Ventilation

38% Utilised

Covid Ventilation Utilisation

240

Utilised

2,508

Total Ventilation

10% Utilised

Non-Covid Ventilation Utilisation

603

Utilised

926

Total Ventilation

16% Utilised

ICU Beds Utilisation By States

Last update: 2021-12-07

Johor
72% Utilised
Kedah
61% Utilised
Kelantan
65% Utilised
Melaka
48% Utilised
Negeri Sembilan
34% Utilised
Pahang
52% Utilised
Perak
74% Utilised
Perlis
47% Utilised
Pulau Pinang
80% Utilised
Sabah
54% Utilised
Sarawak
74% Utilised
Selangor
65% Utilised
Terengganu
59% Utilised
Kuala Lumpur
73% Utilised
Labuan
13% Utilised
Putrajaya
80% Utilised

Ventilation Utilisation By States

Last update: 2021-12-07

Johor
51% Utilised
Kedah
55% Utilised
Kelantan
71% Utilised
Melaka
26% Utilised
Negeri Sembilan
22% Utilised
Pahang
76% Utilised
Perak
55% Utilised
Perlis
21% Utilised
Pulau Pinang
50% Utilised
Sabah
39% Utilised
Sarawak
46% Utilised
Selangor
29% Utilised
Terengganu
55% Utilised
Kuala Lumpur
35% Utilised
Labuan
13% Utilised
Putrajaya
19% Utilised